منـم ، این ، آخرین قـــربانی عشـــق

اسیـــر و کشتـــه پنــــهانی عشـــق

منـــم ایـن آخرین محکـــوم هســـتی

که هســتم تـا ابــــد زنــدانی عشـق

رهــا در آتـــش بیــــــداد معـشـــــوق

فنــا در خویــش و تنــها فانی عشــق

مــرا آسـانتـــرین ره عاشــــقی بــــود

فـریبـــــم داد این آســـــانی عشــــق

به تنــــگ آمــد دل آشــــفتـــه حــالان

ز بد عهــدی و بـد پیــــمانی عشــــق

به چشـم خویـش دیــدم مات و حیران

میـان اشـک و خون خنـــدانی عشــق

بـه هـــر دم لــــرزه بــر انـدامـم افتــاد

ز عهــد سسـت و از لــرزانی عشــق

امـان از آن پــریشـــــان زلـف دلــــــدار

امـان از بی سـر و ســـامانی عشـــق

که درمـــان نیــست درد عـاشـــقی را

عجب دردی است بی درمانی عشــق

جگــر پــرخون و صـحن ســینه پر چاک

از آن تیـــــــغ هـــــــلاک آنـی عشـــق

زِ جمــع کشــــتگان بی حــد و حصــــر

عیــان شــد حدِّ بی وجــدانی عشـــق

از آن ویــرانـگـــری های جهـان ســـــوز

مثــل شــد در جهــان ویــرانی عشــق

شکســـته کشـــتی دل های بســــیار

در ایــن دریـای بس طــوفـانی عشـــق

ســـرم مدهـــوش از مدهـــوشـی یـــار

دلـم در حیـــــرت از حیـــــرانی عشــق

عجب شـد بعـد از آن عاشق کشی ها

عــزا و تعــــــزیـه گــــــردانی عشـــــق

به بـزمش صـد دل عاشــق کباب است

چه خوش بزمیست این مهمانی عشق

هــزار افســـــوس کــز آغــاز هســـتی

نگــون بختی است بر پیـشـانی عشق

نــه از مـعـشــــــوق دارم انـتــــــظـاری

نـه دلگـرمـم بـه پشــــتـیـبانی عشــق

به عمـــری جـور یـار و محنـت دوســت

دمـی مهـــــر و وفـــــا ارزانـی عشـــق

دگـر هـر عشــق را پــایان تلـخی است

به ســر شــد عهــد بی پایانی عشــق

که باشــد روشـنی بخشـای چشــمی

عبــــور یـوســـف کنـــــعـانــی عشـــق

بَــدَل شـــــد گــوهـــــــر بـــازار دلبـــــر

حـذر کـن از گهــــر افشـــــانی عشــق

حـراج عشـــق اینـک بی سـبب نیست

حــذر از رونــــــق مجــــــــانی عشـــق

دریـغــــا روی دلبــــر دیــــدنی نیـــست

در ایــن محــــدوده ظلـــمـانی عشـــق

در ایــن زنـــدان تنـــــگ و تــــار غفــلت

نبیــــنی جلـــــــوه نــورانـــــی عشــق

الا تـا بـــرکشـــــی از نـقــــش ایـــمان

خط بطـــلان بــه بی ایمــــانی عشــق

ز روحـــت بـــــــردمــــد از روح دلبــــــر

شــکوه و حشــمت روحــانی عشــــق

بـه مرگ ســـرد و بی قـانون احســاس

فنـــا شـــد معنــــی عرفـــانی عشــق

چه بی مقـــــدار و ارزان شــــد محبــت

چه جـانـکــاه است ایـن ارزانی عشــق

مریم محبوب – ۱۳۶۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.