هفت سین امسال را هم اڪنون در دلم چیدم

دردِ دلِ مشترڪِ تـو و مـاے هموطن فهمیدم

اولین سین : سڪوت مـرگـبـار

دومین سین : سـیـلِ غم هـا

سومین سین : سـرابِ خوشے ها

چهارمین سین :سایہ هاے تاریڪے

پنجمین سین : سوختن در دریـاےِ ثـروت

ششمین سین : ساختنِ بالاجبار

در فَقرِ فرهنگے

و

هفتمین سین : سهمیہ بندے ِ بُمبُ خنده

بارالها :

سپاسگزارم و شڪرت را بہ

جاے مےآوَرَم،

اما خودت امسال اعجاز ڪن

براے همہ.

سنگهاےِ درد از درونِ دریاےِ

پُرخروش و امواج سهمگین

وجودمان ڪہ سنگینےِ،

بارشان ،ڪمرمان را خمیده،

ڪنار بزن.

سیب خنده دوباره برلبهایمان

بِنِشان.

سایہ هاے تاریڪے و غمِ پنهان

در بغضمان را محو گردان.

بگذار مثل گذشتہ هاے دورِ پدر و

مادرهایمان ،بفهمیم خوشبختے

چند نقطہ دارد؟

مگر چند صباحے مےخواهیم در

این دنیاے فانے زنده باشیم .

یارب!

خودت مَدد ڪن .

چراغِ راهِ زندگےِ پُر فراز و

نشیبمان را تا دمِ مرگ ،روشن

نگاه دار.

الهے: هیچ دردے بے درمان

نماند.

خودت دستگیرے ، پس مثل

همیشہ دستگیرمان باش.

هزاران بار بدرگاهت

شڪرگزارے مےنمایم و باز هم

گویم ؛ شاڪرم خدایا.

امیدمان بہ شماست ،بہ امید

روزهاے خوب،

لحظہ هاے غروب غم،

پایان غصہ و ماتم

خنده بر لب

هر لحظہ و دَمادَم

۲۷/دے/۹۶
خدیجہ عمرےزاده
غـزلـڪـ
@khadijehomrizadeh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.