بین ما یه دنیا ف قع

تو بهار و من کویرم
تو رها و من اسیرم
تو سپید و من سیاهم
تو ثواب و من کناهم
تو شفا و من پر از درد
تو گل سبزی و من زرد
تو همه شادی و من غم
تو چنان سروی و من خم
تو پری و من فقط ،پوچ
تو خود موندن و من کوچ
تو پریزاد و من آدم
تو همه لحظه و من دم
تو شکوه و من سرابم
تو سرور و من عذابم
تو یک کوه و من یه ذره
تو ستیغ و من یه دره
بین ما یه دنیا فرقه
دل من تو غصه غرقه
واسه من رهایی مرگه
مرگ من مرگ یه برگه
علاءالدین احمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.