بــنــدہ ــے یــکـــتــــا

و چـہ زیـبـا بـر شـمـا نـام نـهـادنـد
اســمـت،وجـودت،روحــت
هــمــه صــفــاتــت زیــبــایــنــد.
درود و صــد رحـمــت
بــر پــدر و مــادر بــزرگــوارتــــــــ
کـــہ چــہ نــام بــا مـعـنـایــے در
ســـیـــنـــہ پـــاکــــــــ
شــنــاســنــامــہ ات حـکـــــــ کــردنــد.
عــبــد ( بـنـده )
واحـــد( یــکــ ،تــنــهــا،یـکــتــا )
تــنــهــا بــنــده یــا
بــنـــده ــے یـــکــتـــا
واقـعـأ بــرازنــده ــے شــمـاســت.
مــے ســتـایــمــت
مــے پــرســتــمــت
خـــداے دوم مــن
روـــے زمـــیــــنــــــــــ
جـــاـــے پــایــتـــــــ بــوســہ بــاران مــے کـــنــم.
یــــارب!
از عـــمــر مـــن بـِڪاه
و بــَـــر عــــمـــــر
” پــــــــــدر ”
بـــیــفـــزا ــے
الــــهـــے ســـایـــہ اتـــــــ
هـــمـــیـــشــہ پـــایـــدار.

عـــاشــقــانــہ دوســـتــتـــ دارم پـــدرم.
خدیجہ عمرےزاده
غزلڪ
۹۵/۴/۸
@khadijehomrizadeh

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.