دیـــگــر بــر مـــن
حــــــرام بــــاد
دوســــت داشــــتــن تـــــــو
عــــشــــق مــمـــنوع
زدم
بـــــر قــــلـــبـــــــــــــ
داغ دیــــده ام.
قــاضـــے عـــقـــلـــم حـــکــــم داد
دلــــت مـــحـــکــــوم اســـتــــــ
بــــہ تـــــنـــهــــایـــے
و جــــــز
ربـــــــ
و
ربـــوبـــیــتــــــ
عـــــشــــق دیـــگـــر
در ســــر و دلــــــ
پــــروریــــدنـــــــ
حــــرام استـــــــ
حـــــــــرامـــــــ

خدیجہ عمرےزاده
غزلڪ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.