شعر: مصرع هایتان را بیاورید

مصرع هایتان را بیاورید

بین نوک مداد

تا سفیدی کاغذ

فاصله ای نیست

اما

این

رفتار ِ

واژه هاست

که تصویر میکند

واقعی یا مجازی بودن

تردیدهایمان

مصرع هایتان را بیاورید

با چند جای خالی

تا من

واژه هایم را

که در فاصله بین ظهور

از ذهن تاکاغذ

رژه میروند

را جای دهم

بدون آنکه خطر کنم

در نظام های صوتی شما

بدون رخنه

در عناصر آوایی کلامتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.