قاسم بغلانی:
پدیده هاراکه بشناسی
رگی به کفش دارند
ساختارتمام جدول ها
اختلاف دومسیر
رفتن میخواهدگریه کند
برگشتن
می بیندآغوشم ازدواج کرده
یک دیوارکوبیده
به میخ
کجی بینی راببینید
عینکی سرخورده
ازنوکش
فاکتوربدی گرفتم
ازبدهی
بدهکاری
نگوازپشت ویترین
باآستین
بی آستین
حلقه میشوی به من
به آن
به این
که ببین
هرهرمنوتیکی تاویلی
تفسیر
قضیه قاضی
دربازی بود
لعنت به ذاتت
که تمام نمایشگاه را
فلاش بکی
کتاب به کتاب
دوشیزه وباکره
پستان چروکیده
که
حتمابایدپشتت
هفت باشد
حرف باشد
حرف نداری که
ازاین دماغ عملیت
مغزانیشتن
دیدن دارد
داردچکه میکند
دانش

قاسم بغلانی

1 thought on “پدیده ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.