تو شبت قرمز و شیرین و لبالب
لب من دوخته ی سوخته ی خشک برهوت
شب تو دور هم و نقد شب و نقد انار و حس وحال
حس من داغ آنان
داغ آنان
داغ بر داغ
شب شیرین تو عود و گفتگو
آینه و آجیل و انار
قصه ی خوش بخت
صحبت آزاد خوش احوال
شب تو قرمز و شیرین و لبالب
یلدا! شب من وصل به شب های خراب در خراب
وصل به شب های غبار
صبح غبار نکبتی
یلدا آی یلدا
خوش به حال شب تو.
ثریا کهریزی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.